IKC de Wereld

Passend onderwijs

Elk kind is anders. Onze scholen houden rekening met verschillen. Toch kan het voorkomen dat de school tegen de grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden aanloopt.

“Geen kind het eiland af”

Dat is het motto van ons nieuwe samenwerkingsverband 28-04. Zoals u weet is de wet Passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 in werking getreden. Deze wet verplicht scholen het uiterste te doen om het onderwijsaanbod op maat aan te bieden aan de leerlingen, afgestemd op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Onderwijs aan basisschoolleerlingen wordt op deze wijze steeds meer maatwerk.

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend onderwijs Hoekse Waard ( regio 28-04). Bij dit nieuwe samenwerkingsverband zijn alle scholen in de Hoekse Waard aangesloten m.u.v. de reformatorische scholen.

Het motto van het samenwerkingsverband is: “Geen kind het eiland af”. Dat wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs aan te bieden.

Wilt u weten hoe wij onze leerlingen op onze school begeleiden en op welke wijze ons zorgtraject is ingericht, download dan onze schoolgids 2021 -2022 waarbij in hoofdstuk 5 uitvoerig staat beschreven hoe ons zorgtraject is ingericht. Wilt u de website van het nieuwe samenwerkingsverband bezoeken, ga dan naar : www.swv2804.nl 

Mevr. N.A. de Ronde-Davidse
Johannes Kolfstraat 1
3273 CA Westmaas
06-28201144
nderonde@swv2804.nl

Ook ons schoolgebonden Schoolondersteuningsprofiel geeft u informatie op welke wijze wij specifieke onderwijsbehoeften aan leerlingen verzorgen.

Voor meer informatie klik hier.

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) 2022-2023

Het schoolondersteuningsprofiel is HIER te downloaden.

Verantwoording inzet middelen Passend Onderwijs 2019

Het formulier dient twee doelen.

  1. De scholen krijgen inzichtelijk welke ondersteuningsmiddelen ter beschikking  zijn gesteld.
  2. Het is een hulpmiddel om op een eenvoudige wijze verantwoording af te leggen omtrent de besteding van deze middelen.

Verantwoording inzet middelen Passend Onderwijs 2022-2023 is HIER te downloaden.